Obchodní Podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky BITCOIN TERMINAL
Obchodování virtuálních měn prostřednictvím webového portálu www.bitcointerminal.cz (dále jen „obchodní podmínky“)
0
0.1 Provozovatelem webového portálu www.bitcointerminal.cz (dále jen aplikace BITCOIN TERMINAL) je společnost Centrum platebních služeb, s.r.o, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00  Praha 1; IČ 24731439, ID datové schránky: uvxup9b, zapsaná u obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 169603 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „provozovatel“). Provozovatel je plátce DPH. Hlavní předmět podnikání provozovatele je poskytování služeb aplikace BITCOIN TERMINAL, tak jak jsou vymezeny níže v těchto obchodních podmínkách.
0.2 Aplikace BITCOIN TERMINAL umožňuje klientovi bezpečné obchodování virtuálních měn. Při obchodování virtuálních měn prostřednictvím aplikace BITCOIN TERMINAL dochází k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a klientem, a to za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách. Podmínkou využití aplikace BITCOIN TERMINAL je pochopení mechanismu obchodování a pochopení principu fungování virtuálních měn jako takových. V případě, že si klient není jistý svými znalostmi dané problematiky, může se obrátit na klientské centrum provozovatele nebo si doplnit informace z veřejně dostupných zdrojů. Za provádění transakcí v rámci aplikace BITCOIN TERMINAL nejsou provozovatelem účtovány žádné poplatky.
0.3 Užívání aplikace BITCOIN TERMINAL klientem se řídí těmito obchodními podmínkami a každý klient se zavazuje je dodržovat. Registrací do aplikace BITCOIN TERMINAL klient prohlašuje, že se před svou registrací seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Pokud klient s obchodními podmínkami nesouhlasí, registraci do aplikace BITCOIN TERMINAL nelze provést.
0.4 Odsouhlasením těchto obchodních podmínek klient mj. prohlašuje, že pro využití služby BITCOIN TERMINAL se rozhodl z jednoho, případně až ze všech dále uvedených důvodů:
• zhodnocení svého majetku a spekulace
• obchodování bitcoinu, etherea či litecoinu a následná konverze do zákonné měny

Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených důvodů neodpovídá jeho zájmu využít službu BITCOIN TERMINAL, neprodleně sdělí provozovateli konkrétní důvod pro využití této služby. Klient bere na vědomí, že provozovatel je na základě ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. v platném znění povinen přezkoumat zdroje peněžních prostředků, případně jiného majetku, který se vztahuje k transakcím provedených v aplikaci BITCOIN TERMINAL. Na základě výše uvedených závazků klient prohlašuje, že zdrojem peněžních prostředků či majetku je jeden či více z dále uvedených zdrojů:
• příjem z podnikání nebo výdělečné činnosti
• půjčka
• dar
• výhra
• dědictví
• příjem z prodeje jiného majetku
Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených zdrojů peněžních prostředků či majetku neodpovídá skutečnosti, neprodleně sdělí provozovateli konkrétní zdroj peněžních prostředků či majetku. Provozovatel je oprávněn požadovat od klienta doplnění získaných informací a dokladů. Provozovatel informuje klienta, že při požadavku na obchodování virtuální měny musí provozovatel na základě ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. provést identifikaci, případně kontrolu klienta. Identifikace klienta bude provedena doložením digitální kopie dvou osobních dokladů s vyobrazením podoby (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), kopií výpisu bankovního účtu klienta a vyplněním registračních údajů, které se zobrazí v aplikaci BITCOIN TERMINAL. Klient bere na vědomí, že bez vyplnění požadovaných údajů není možné pokračovat v zadávání požadavků na obchodování virtuální měny.
0.5 Klient prohlašuje, že jím zaslané peněžní prostředky nebo virtuální měny nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a účelem obchodování virtuálních měn není legalizace výnosů z trestné činnosti či provedení transakcí směřujících k podpoře nebo financování terorismu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Klient v této souvislosti bere na vědomí, že provozovatel postupuje podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.  V souvislosti s výše uvedeným Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., tedy není: a) fyzickou osobou, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností nebo obdobou funkci vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a zároveň která má bydliště mimo Českou republiku nebo tuto funkci vykonává mimo Českou republiku, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce; b) k osobě uvedené pod písm. a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském; c) k osobě uvedené pod písm. a) ve vztahu syna nebo dcery nebo k synovi nebo dceři osoby uvedené pod písm. a) ve vtahu manželském, partnerském nebo jiném obdobném; d) společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popř. svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená pod písm. a); e) skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené pod písm. a).
0.6 Klient bere na vědomí, že provozovatel neumožňuje registraci a provádění obchodům politicky exponované osobě dle bodu 0.5 obchodních podmínek.
1 Upozornění
1.1 Virtuální měny nejsou v České republice zákonnými měnami, což znamená, že virtuální měny ani služby na ně vázané nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a v současné době nespadají pod regulaci a dohled České národní banky. Klient bere na vědomí, že pojem "obchodování" ve smyslu těchto obchodních podmínek, znamená virtuální směnu kryptoměn a zákonných měn. Virtuální měny jsou vysoce volatilní, proto obchody s virtuálními měnami nesou vysokou míru rizika. Kurzy virtuálních měn vůči zákonným měnám mohou zaznamenat prudké výkyvy i v průběhu jediného dne. Díky těmto výkyvům může klient zaznamenat prudký zisk nebo prudkou ztrátu svého portfolia virtuálních měn v jakémkoliv okamžiku jako důsledek klientem realizovaného obchodování virtuální měny. Minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí. Obdobné platí pro směnu zákonných měn.
1.2 Hodnota a možnost využití virtuálních měn v reálném světě je založena na vývoji technologie a důvěře v tuto technologii. Není žádná centrální banka či jiná autorita, která by regulovala nebo korigovala vývoj tak, aby se ochránila hodnota virtuálních měn v kritické situaci poklesu jejich hodnot.
1.3 Virtuální měny jsou autonomní a široce neregulované světové systémy speciální sítě firem a jednotlivců. Ti, co virtuální měny nakupují nebo prodávají, vyjadřují svoji důvěru v digitální, decentralizovaný a částečně anonymní systém, který závisí na P2P síti a kryptografii ve svém fungování. Důvěra ve virtuální měny může skončit v okamžiku např. nečekaného vývoje softwaru, vládních opatření, vývoje virtuálních měn s lepšími vlastnostmi atd. Důvěra se může ztratit také v důsledku ztráty nebo krádeže virtuálních měn nebo v případě, že vlády nebo hackeři budou schopni přerušit průběh transakcí. Mohou se objevit i další rizika, která nejsou předvídána v těchto obchodních podmínkách.
1.4 Klient se zavazuje pečlivě zvážit, zda jeho finanční situace a schopnost posouzení rizika odpovídá povaze nákupu nebo prodeje virtuálních měn, a realizovat obchodování těchto měn až po tomto pečlivém zvážení. Klient současně bere plně na vědomí výše uvedená rizika a skutečnost, že provozovatel nemůže tato rizika jakkoliv ovlivnit, a není tudíž za ně odpovědný.
1.5 Provozovatel klienta upozorňuje, že výnosy z obchodů provedených prostřednictvím BITCOIN TERMINAL mohou případně podléhat zdanění dle platných právních předpisů České republiky (zejm. dani z příjmu).
2 Vymezení pojmů
2.1 Klient
Pod pojmem klient se rozumí fyzická osoba registrovaná a ověřená v rámci aplikace BITCOIN TERMINAL, která je starší 18 let a jejíž svéprávnost není nijak omezena.
2.2 Depozit
Výše peněžních prostředků evidovaných na klientském účtu dle výše peněžních prostředků zaslaných klientem bankovním převodem ve prospěch bankovního účtu provozovatele nebo převodem virtuální měny.
2.3 Klientský účet
Na klientském účtu se eviduje výše depozitu klienta. Výše depozitu se připisuje na základě přímých bankovních převodů provedených klientem ve prospěch bankovního účtu provozovatele, nebo převodem virtuální měny. 
2.4 Obchod
Provedení obchodu dle příkazu klienta.
2.5 Kryptoměna
Virtuální měny bitcoin, ethereum či litecoin.
2.6 Ověřený účet
Bankovní účet klienta, o němž klient prokázal, že je veden na jeho jméno a ze kterého zašle do aplikace BITCOIN TERMINAL depozit poté, co byly splněny podmínky registrace či jiný bankovní účet sdělený klientem, o němž klient prokázal, že je veden na jeho jméno shodně jako u účtu sděleného při registraci.
3 Uzavření smlouvy a podmínky provádění obchodů
3.1 Registrace a klientský účet
3.1.1 Pro přístup do uživatelského rozhraní s možností obchodování kryptoměn je nutné provést registraci. Podmínkou registrace je doložení dvou dokladů totožnosti s vyobrazením podoby, výpisu z bankovního účtu klienta, vyplnění registračních údajů a souhlas s podmínkami provozování aplikace BITCOIN TERMINAL. Doložení dokladů totožnosti a uvedení předmětných údajů slouží provozovateli ke splnění povinnosti dle zákona č. 253/2008 Sb. provést identifikaci, případně kontrolu klienta. Další podmínkou registrace je vyplnění formuláře s údaji nutnými pro plnění povinností BITCOIN TERMINAL dle zákona č. 253/2008 Sb. (formulář KYC). V případě, že klient nevyplní formulář KYC nebude mu umožněno provádět obchody, jakmile jeho depozit dosáhne výše 15.000,- EUR. Účinnou registrací je mezi klientem a provozovatelem uzavřena smlouva, na základě které je klient oprávněn zadávat příkazy k transakcím (viz článek 4 obchodních podmínek). Registrovat se může pouze fyzická osoba nikoli právnická. Klient může provádět obchody pouze za podmínky, že je skutečným vlastníkem bankovního účtu, který uvedl při registraci. Klient nemůže jednat (provádět obchody) za jiného. Klient v souvislosti s uvedeným výše provozovateli uděluje výslovný souhlas s pořízením a uchováním fotokopií jeho osobních dokladů předložených klientem v rámci ověření jeho totožnosti dle obchodních podmínek. Klient je oprávněn svůj souhlas dle tohoto článku obchodních podmínek odvolat.
3.1.2 Klient registrací v aplikaci BITCOIN TERMINAL souhlasí, že bude poskytovat provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace, zejména při své registraci a pro potřeby obchodování v rámci aplikace BITCOIN TERMINAL. Dále klient souhlasí s tím, že bude používat pouze jeden klientský účet a nebude používat klientské účty zřízené pro jiné klienty.
3.1.3 Klient je povinen neumožnit přístup ke svému klientskému účtu třetím osobám, jakož i třetím osobám nesdělovat jakékoli informace týkající se jeho klientského účtu.
3.1.4 Klient je povinen vždy kontrolovat, že se připojuje k aplikaci BITCOIN TERMINAL prostřednictvím protokolu https, která se prokáže platným certifikátem.
3.1.5 V případě, že klient zjistí jakékoli jednání ohrožující jeho klientský účet, zejména pokud jde o zneužití klientského účtu klienta, přístupových údajů či hesla, je povinen bezodkladně o takové skutečnosti či jednání vyrozumět provozovatele.
3.1.6 Pokud provozovatel zaznamená na klientově klientském účtu činnost, která by naznačovala podezření, že klientský účet je využíván pro legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, nebo mohl být použit při páchání trestné činnosti anebo v souvislosti s páchanou trestní či jakoukoliv jinou protizákonnou činností, je klient povinen bezodkladně poskytnout provozovateli vysvětlení, a případně i součinnost k odstranění zjištěných nedostatků a přijetí opatření na odstranění závadného stavu, pokud sám klient bezodkladně nezjedná nápravu. Klient v této souvislosti bere na vědomí, že provozovatel je v takovém případě povinen vyrozumět příslušné orgány a znemožnit klientovi dále využívat klientský účet. Provozovatel je oprávněn nepovolit registraci klientovi, o kterém bude zjištěno, že je osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.
3.2 Zablokování práva na přístup ke klientskému účtu
3.2.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na zablokování přístupu klienta k jeho klientskému účtu na nezbytnou dobu v těchto případech:
Provozovatel zjistí porušení obchodních podmínek klientem nebo podezřelou činnost na klientském účtu klienta nebo klient neprovede povinné ověření účtu.
Došlo k pokusu o získání neoprávněného přístupu k aplikaci BITCOIN TERMINAL provozovatele překonáním zabezpečení softwaru omezujícího používání nebo chránící jakýkoliv obsah.
Při vzniku neočekávaných provozních potíží, včetně oprav, úprav a aktualizace aplikace BITCOIN TERMINAL.
Rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie, orgánů státní moci a správy, jakož i jiných orgánů, které budou mít pravomoc tak provozovateli nařídit.
3.2.2. Za případné škody vzniklé zablokováním přístupu klienta ke klientskému účtu z výše uvedených důvodů provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel odblokuje/zpřístupní klientovi jeho klientský účet bez zbytečného odkladu poté, co pominou výše uvedené skutečnosti, které byly důvodem zablokování klientského účtu.
4 Transakce v rámci aplikace BITCOIN TERMINAL
4.1 Za uzavření smlouvy ohledně té které transakce se považuje zadání příkazu prostřednictví aplikace BITCOIN TERMINAL k provedení obchodu.
4.2 Rozhodným okamžikem pro stanovení kurzu obchodování je zadání příkazu k provedení obchodu. Pro přepočet FIAT měny (zákonná měna: EUR, USD, CZK) se použije kurz zveřejněný na stránkách BITCOIN TERMINAL, který vychází z kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou pro aktuální den provedení obchodu. Pro přepočet virtuální měny na FIAT měnu se použije její kurz v okamžiku provedení obchodu uvedený na stránkách BITCOIN TERMINAL. Při stanovení kurzu pro obchodování se použije kurz zveřejněný na stránkách BITCOIN TERMINAL.
4.3 Pro provádění obchodů musí mít klient složen na svém klientském účtu finanční depozit. Depozit lze vložit po provedení registrace. Klient je oprávněn zadat příkaz nejvýše do částky rovnající se výši jeho depozitu. V případě, že na klientském účtu nebudou evidovány peněžní prostředky v objemu v jakém byl zadán příkaz k nákupu nebo převodu, příkaz nebude proveden. Vložení peněžních prostředků za účelem složení depozitu je možné pouze bezhotovostním bankovním převodem. Čísla bankovních účtů, na něž lze zaslat peněžní prostředky jsou uvedena v aplikaci BITCOIN TERMINAL  v sekci „Účet“ - „vložení prostředků“. 
4.4 Stav virtuálních aktiv je zobrazen v klientském účtu.
4.5 Výběr peněžních prostředků
Provozovatel na základě požadavku klienta odešle peněžní prostředky ve výši dle jeho příkazu až do výše jeho depozitu v aplikaci BITCOIN TERMINAL na jeho ověřený bankovní účet v nejkratší možné době od zadání požadavku klientem. Případné náklady spojené s převodem peněžních prostředků nese klient.
4.6 Aktuální nabídka dalších služeb je uvedena na bitcointerminal.cz
5 Omezení služeb
5.1 Klient se zavazuje k uskutečňování obchodu používat výhradně své vlastní peněžní prostředky, nikoliv cizí osoby (fyzické nebo právnické).
5.2 Klient bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden obchod nebo na součet obchodů) nebo omezení počtu provedených obchodů vztahujících se na jednoho klienta.
5.3 Dále se klient zavazuje, že služeb provozovatele nevyužije:
• k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové
• k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi. Původem se rozumí u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu, u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.
6 Odstoupení od zadaného příkazu k obchodu (odstoupení od smlouvy)
Provozovatel upozorňuje klienta, že při obchodování virtuálních měn není možné od zadaného požadavku odstoupit.
7 Škoda vzniklá provozovateli porušením povinností klienta
Klient se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou provozovateli, nebo pokuty uložené ve správních řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku porušení kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek ze strany klienta, jejich obcházením.
8 Výhrada provozovatele
8.1 Provozovatel upozorňuje klienta, že pravděpodobně nebude moci splnit své závazky vyplývající z těchto obchodních podmínek vůči klientovi v případě nedostatečné likvidity či pohybu trhu, přerušení dodávky proudu, internetového připojení dodavatelem, přerušení provozu burzy virtuálních měn nebo v případě událostí vyšší moci. V takovýchto případech je klient oprávněn uplatnit reklamaci podle níže uvedeného postupu podle čl. 9 těchto obchodních podmínek. Provozovatel není odpovědný za případné škody či ušlý zisk nebo jiné újmy v této souvislosti klientovi vzniknuvší.
8.2 Jestliže se některé ustanovení těchto obchodních podmínek, nebo jeho část ukážou jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost obchodních podmínek jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě provozovatel bez zbytečného odkladu změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tak, aby bylo dosaženo úpravy, která povede k realizaci původního účelu takového ustanovení.
9 Reklamace, odpovědnost za vady
9.1 Provozovatel odpovídá za řádné provedení příkazu k obchodu. V případě, že klient bude mít za to, že příkaz nebyl proveden tak jak jím byl zadán, má právo provedení příkazu reklamovat. Reklamace klienta musí být učiněna písemně, na adresu sídla provozovatele anebo prostřednictví e-mailu odeslaného na: info@bitcointerminal.cz, a to bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od provedení transakce na klientském účtu.
9.2 Provozovatel je povinen reklamaci klienta vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.
9.3 V případě, že na straně klienta dojde ke zjištění jakýchkoliv nestandardních okolností, např. zcizení či zneužití přístupových údajů ke klientskému účtu, osobních dokladů, zařízení pro elektronickou komunikaci nebo jakýchkoliv jiných událostí, které mohou ovlivnit bezpečnost či správnost prováděných transakcí, je klient povinen o takových skutečnostech neprodleně informovat provozovatele.
9.4 Provozovatel neodpovídá za zneužití klientského účtu nebo přístupových hesel k němu. Provozovatel neodpovídá za škody či jiné újmy vzniklé ztrátou nebo zneužitím hesla pro komunikaci s aplikací BITCOIN TERMINAL.
10 Ukončení užívání aplikace BITCOIN TERMINAL
10.1 Klient je oprávněn kdykoliv požádat provozovatele o ukončení přístupu a užívání aplikace BITCOIN TERMINAL a zrušení svého klientského účtu.
10.2 Provozovatel bez zbytečného odkladu po doručení žádosti dle předchozího odstavce odešle prostředky ve výši depozitu klienta na účet, který klient zadal při své registraci do aplikace BITCOIN TERMINAL, či na jeho jiný ověřený účet, který uvede v žádosti.
10.3  S ukončením užívání aplikace BITCOIN TERMINAL nejsou spojeny žádné poplatky či sankce účtované provozovatelem.
10.4 Provozovatel je oprávněn ukončit přístup a užívání aplikace klientovi, o kterém bude zjištěno, že používá aplikaci BITCOIN TERMINAL k legalizaci výnosů z trestné činnosti, anebo je osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.
11 Identifikace klienta ve smyslu požadavků zákona č. 253/2008 Sb.
11.1 Provozovatel je povinen při poskytování služeb BITCOIN TERMINAL identifikovat klienta nebo osobu zastupující klienta a v případě klienta – právnické osoby identifikovat ovládající osobu a skutečného majitele této právnické osoby, případně právnické osoby, je-li statutárním orgánem klienta.
11.2 Identifikace v souladu s právními předpisy v jimi stanoveném rozsahu provádí provozovatel zejména u obchodů, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou právními předpisy. V případě, že klient nebo osoba zastupující klienta odmítne vyhovět požadovanému rozsahu identifikace, nebude požadovaná služba poskytnuta.
11.3 Službu BITCOIN TERMINAL v plném rozsahu není možné poskytnout při zachování anonymity klienta. Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je provozovatel kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s klientem oprávněn požádat o doplnění či aktualizaci identifikačních údajů klienta, osob zastupujících klienta a v případě právnické osoby i ovládající osoby a skutečného majitele této právnické osoby. Dále je provozovatel oprávněn požadovat doklady nebo informace ze strany klienta, zejména důkazy původu peněžních prostředků poukázaných na účet klienta, a klient je povinen tyto požadavky zabezpečit.
11.4 Provozovatel je oprávněn pořídit pro vlastní potřebu fotokopie všech dokladů předložených klientem.
11.5 Provozovatel neprovede obchod s klientem, se kterým je spojeno riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu či existuje podezření, že obchod klienta je předmětem mezinárodních sankcí ve smyslu právních předpisů a provádění mezinárodních sankcí, a rovněž neprovede obchod s klientem, o kterém se důvodně domnívá, že není v souladu s právními předpisy. Provozovatel neprovede obchod s osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.
11.6 Pro využívání aplikace BITCOIN TERMINAL je klient povinen nechat si svůj klientský účet ověřit postupem stanoveným provozovatelem.
12 Ochrana osobních údajů (práva klienta dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679)
12.1 Osobní údaje klienta jsou zpracovávány za účelem ověření totožnosti klienta při jeho registraci a pro účely užívání aplikace BITCOIN TERMINAL a plnění zákonných povinností provozovatele dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (článek 11 obchodních podmínek). U povinného poskytnutí údajů v souvislosti s plněním zákonných povinností provozovatele bere klient na vědomí, že odmítnutí poskytnutí těchto údajů má za následek nemožnost poskytnutí služby ze strany provozovatele. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů nelze provést registraci Klienta (bod 3. obchodních podmínek).
12.2 Osobními údaji ve smyslu článku 12.1 výše se rozumí identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo osobního dokladu, rodné číslo, státní občanství), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu) a biometrické údaje (fotokopie osobního dokladu s fotografií klienta). Veškeré osobní údaje jsou získávány od klienta. U provozovatele nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.
12.3 Jakákoliv komunikace probíhající mezi ním a provozovatelem může být zaznamenána prostřednictvím technických prostředků umožňujících její zaznamenání, uchování a reprodukci.
12.4 Povinné informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „nařízení“):
a) Totožnost a kontaktní údaje správce:  Centrum platebních služeb, s.r.o, Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00  Praha; info@bitcointerminal.cz
b) Kategorie dotčených osobních údajů: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo osobního dokladu, rodné číslo, státní občanství, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, fotokopie osobního dokladu s fotografií klienta, výše ročního příjmu, zdroj příjmu
c) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování: Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to jednak za účelem plnění smluvní povinnosti (provádění obchodů ve smyslu těchto obchodních podmínek), a jednak plnění povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
d) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: osobní údaje budou u provozovatele uloženy po dobu 5 let vymazány po uplynutí 5 let od zrušení klientského účtu.
e) Osobní údaje jsou v rozsahu a v případech vymezených v zákoně č. 283/2008 Sb. předávány tam určeným orgánům, a to zejména v rámci oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu a dále mohou být poskytnuty poskytovatelům právních a účetních služeb, kteří spolupracují s provozovatelem na základě smlouvy.
f) Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
g) Klient má právo získat od provozovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.
h) Klient má právo požadovat od provozovatele, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
i) Klient má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
j) Klient má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování jeho osobních údajů, v případě, že Klient popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit; provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud bylo zpracování k námitce Klienta omezeno podle předcházející věty, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Klienta, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.
k) Klient má právo vznést stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
l) Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.
m) Provozovatel poskytne klientovi kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie provozovatel bude účtovat poplatek ve výši 100,- Kč. Jestliže klient podá žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud klient nepožádá o jiný způsob.
12.6 Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně svých osobních údajů.
12.7 Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí provozovatel toto porušení bez zbytečného odkladu Klientovi.
13 Závěrečná ustanovení
13.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28.5.2017, jsou k dispozici na www.bitcointerminal.cz. Klient bere na vědomí, že obchodní podmínky mohou být aktualizovány a upravovány v případě změn legislativy, procesů či jiných podnětů ze strany provozovatele v případě potřeby. Klient souhlasí s tím, že o změnách těchto obchodních podmínek ze strany provozovatele bude informován prostřednictvím aplikace BITCOIN TERMINAL. Klient je oprávněn v případě, že nesouhlasí s podstatnými změnami těchto obchodních podmínek, zažádat o ukončení užívání aplikace BITCOIN TERMINAL a zrušení svého klientského účtu v souladu s čl. 10 těchto obchodních podmínek.
13.2 Právní vztahy provozovatele a klienta výslovně neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí výhradně právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění. Případné spory, které vzniknou mezi provozovatelem a klientem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
13.3 Jazykem, ve kterém provozovatel bude s klientem jednat je český jazyk.  
13.4 Orgánem dozoru je ve vztazích se spotřebitelem Česká obchodní inspekce dle zák. č. 634/1992 Sb. v rozsahu dle tohoto zákona. Ve věcech týkající se směnárenské činnosti je orgánem dohledu Česká národní banka.
13.5 Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů mezi provozovatelem a klientem, který je spotřebitelem je v případě směnárenské činnosti Finanční arbitr (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1).